E-Mācību Modulis

Tests 1. Nodaļa

1. nodarbība: 

Q1. Kas ir šī mācību moduļa mērķis? 

a. Iemācīt universitātes pasniedzējiem, kā veidot izlaušanās istabas
b. Uzlabot skolotāju digitālās prasmes
c. Iemācīt skolēniem, kā spēlēt izlaušanās spēles

Q2. Kas ir ECVET? 

a. Programma izglītojamo mācību rezultātu pārnesei, atzīšanai un uzkrāšanai kvalifikācijas iegūšanas nolūkā
b. Pieeja, kas nav bāzēta uz rezultātiem (zināšanām, prasmēm un kompetencēm)
c. Izglītības iestāde

Q3. The methodology of STEAMER projekts bāzējas sekojošā metodoloģijā:

a. Geimifikācijā
b. Uz spēli balstītā mācību pieejā

2. nodarbība: 

Q1. Kā var vislabāk definēt vajadzību analīzi? 

a. Tas ir labākais veids, kā noteikt, ko skolēni iemācījušies, kursa beigās.
b. Vajadzību analīze ir jautājumu sērija, kas palīdz izzināt potenciālās spējas.
c. Izvēle bāzēt kursa izstrādi uz vajadzībām
d. Starpība starp to, ko skolēns jau prot, un kas viņam būtu jāprot

Q2. Kas ir galvenie vajadzību analīzes lietotāji? 

a. Skolotāji, vecāki, skolēni
b. Izglītības un zinātnes ministrijas ierēdņi un skolēnu vecāki
c. Testētāji, skolotāji un skolēni

Q3. Vajadzību izzināšanai ar intervijas metodi ir sekojošs trūkums:  

a. Sniegtā informācija var būt virspusēja
b. Informācijas apstrāde aizņem ilgu laiku
c. Cilvēki intervijās ne vienmēr jūtas ērti

3. nodarbība: 

Q1. Kurš no šiem vārdiem nozīmē “laiks, līdz kuram kaut kas ir jāizdara”?

a. Mērķis
b. Secība
c. Termiņš

Q2. 60 minūšu laika ierobežojums izglītojošas izlaušanās istabas iziešanai:

a. Ir pietiekami daudz laika, lai skolēni darbotos kā komanda
b. Neļauj izmantot pietiekami lielu skaitu mīklu un uzdevumu

Q3. Mīklu grūtības pakāpe dažādiem dalībniekiem ar dažādām mācību pieejām ir jānosaka:

a. Pirms dalībnieku vajadzību analīzes
b. Kad ir identificēts izlaušanās istabas dalībnieku tips

4. nodarbība: 

Q1. Konkurenci veicinošas pieejas priekšrocība ir: 

a. Dalībnieku mācību rezultātu un motivācijas uzlabošana
b. Partneru atbalsts
c. Skolēni var mācīties viens no otra

Q2. Skolotāja atsauksmes par to, cik labi sadarbojās dalībnieki, sauc par:

a. Uzdevuma strukturēšanu
b. Atskatu
c. Grupas veikuma monitorēšanu

Q3. Ko nozīmē konkurencē bāzēta mācīšanās? 

a. Darīt visu, kas ir paša spēkos, lai gūtu individuālus panākumus.
b. Spēt uztvert sabiedrības vajadzības.
c. Spēt atrisināt problēmas sadarbojoties.
d. Visi varianti ir pareizi

0.-1. nodaļas: 

Q1. Pirms izlaušanās istabas izveides, nepieciešams izzināt dalībnieku vajadzības. Ar ko tās ir saistītas? 

a. Vecumu, izcelsmi un mācīšanās specifiku
b. Vecumu, izcelsmi un mācību mērķus
c. Vecumu, izcelsmi un mācīšanās vidi

Q2. Izlaušanās spēles laikā, skolotājam nevajadzētu dot mājienus: 

a. Kad skolēni to prasa
b. Pirms skolēnu pašu pieredzes
c. Kad tie ir vajadzīgi

Atbildes

1. nodarbība

Q1: b
Q2: a
Q3: b

2. nodarbība

Q1: d
Q2: c
Q3: b

3. nodarbība

Q1: c
Q2: a
Q3: b

4. nodarbība

Q1: a
Q2: b
Q3: d

1-4. nodarbība

Q1: a
Q2: b