Οδηγός εφαρμογής

 

Στόχος του οδηγού εφαρμογής είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου STEAMER με ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιτυχίες και τις προκλήσεις των διαφόρων βημάτων.

Τα αρχεία που παρέχονται είναι υπό τη μορφή φύλλων που παρέχονται από όλους τους εταίρους αυτού του έργου.

Θα βρείτε δύο διαφορετικά είδη φύλλων:
• Αποκομισθείσα εμπειρία
• Οδηγίες για να εφαρμόσετε αυτά τα παιδαγωγικά εργαλεία στη δική σας τάξη.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Αποκομισθείσα εμπειρία

Βέλγιο

Βουλγαρία

Κύπρος

Γαλλία

Ιταλία

Λετονία

Κατευθυντήριες γραμμές

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός για την δημιουργία των Δωματίων Απόδρασης.

Οδηγίες για την αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων και την επικοινωνία με τους συναδέλφους.

Οδηγίες για τις συνεργατική δράση που
μπορείτε να αναπτύξετε με εξωσχολικούς
παράγοντες και φορείς (συμπεριλαμβανομένων των γονέων των μαθητών) στο
πλαίσιο της υλοποίησης των Δωματίων Απόδρασης και τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

Πώς να προετοιμάσετε τη δράση ενός Δωματίου Απόδρασης με τους μαθητές;

Οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή των Δωματίων Απόδρασης (εγκατάσταση υλικού & εξοπλισμού, διαρρύθμιση του χώρου κ.λπ.);

Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και τήρηση κανόνων.

Πώς να μεγιστοποιήσετε τα μαθησιακά οφέλη με το πέρας των Δωματίων Απόδρασης;