Ηλεκτρονική Ενότητα

Κεφάλαιο Μάθημα
Σημασία των εκπαιδευτικών στόχων και αποτελεσμάτων
60 λεπτά
Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εξηγήσει τη σημασία των εκπαιδευτικών στόχων και των αποτελεσμάτων και να διασφαλίσει την κατανόηση της αναγκαιότητας των δεξιοτήτων STEAM στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Δωματίων Διαφυγής για την εκπαίδευση STEAM. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές θα κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ ενός συνηθισμένου Δωματίου Διαφυγής και ενός εκπαιδευτικού.
Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: • να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ εκπαιδευτικών Δωματίων Διαφυγής και συνηθισμένων δωματίων • να κατανοήσουν τη σημασία της ουσιαστικής χρήσης των Δωματίων Διαφυγής στην εκπαίδευση • να καταλάβουν τα χαρακτηριστικά που διαθέτει ένα εκπαιδευτικό Δωμάτιο Διαφυγής • να ασχοληθούν με εργασίες που απαιτούν δεξιότητες STEAM στα έργα Δωματίων Διαφυγής τους.

Όπως και με το σχεδιασμό όλων των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, η δημιουργία ενός καλού εκπαιδευτικού Δωματίου Διαφυγής δεν είναι εύκολη. Ωστόσο περιλαμβάνει τον σωστό συνδυασμό διασκέδασης και ευχέρειας χρήσης μαζί με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, ενσωματωμένα με τέτοιο τρόπο που δεν εμποδίζουν και δεν υπονομεύουν το παιχνίδι.

Η ισορροπία διασκέδασης και μάθησης είναι ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού και μπορεί να επιτευχθεί μόνο από σχεδιαστές που έχουν τον σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και τον σχεδιασμό παιχνιδιών, και χρόνο για πρότυπα και δοκιμές. Το πλεονέκτημα ενός Δωματίου Διαφυγής είναι ότι μπορεί εύκολα να κατασκευαστεί ένα πρότυπο γι’ αυτό όπως και να γίνουν έλεγχοι. Επίσης είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί σταδιακά παρά ως σύνολο. Η ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών δεν εμπίπτει στις γνώσεις των περισσότερων εκπαιδευτικών, αλλά τα παιχνίδια διαφυγής μπορούν να δημιουργηθούν από τον οποιονδήποτε με λίγη φαντασία. Με τη σωστή προσέγγιση και εμπειρία, σχεδόν κάθε Δωμάτιο Διαφυγής μπορεί να μετατραπεί σε εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να διαχειρίζονται, να συντονίζουν και να παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία, διατηρώντας με ξεκάθαρο τρόπο τους μαθησιακούς στόχους.

Υπάρχουν διάφοροι παιδαγωγικοί λόγοι για τους οποίους η ενασχόληση με εκπαιδευτικά παιχνίδια διαφυγής προσφέρει μια έγκυρη και ενδιαφέρουσα προσέγγιση στη μάθηση. Οι παρακάτω λόγοι συνδέονται με την ανάπτυξη των λεγόμενων εγκάρσιων ή μη τεχνικών δεξιοτήτων: 

Συμμετοχή  

Η ενασχόληση με ένα συναρπαστικό και καθηλωτικό παιχνίδι μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα για πολλούς μαθητές (αν και όχι για όλους) και η ρεαλιστική φύση του παιχνιδιού προσφέρει μια εμβυθιστική εμπειρία παιχνιδιού που παρακινεί πολλούς ανθρώπους. Επιπλέον, ένα καλά σχεδιασμένο Εκπαιδευτικό Δωμάτιο Διαφυγής είναι πιθανό να θρέψει την πνευματική περιέργεια, η οποία είναι μια απαιτούμενη δεξιότητα STEAM.

Κοινωνικές δεξιότητες

Τα Δωμάτια Διαφυγής προσφέρουν τη δυνατότητα σε ομάδες μαθητών να συνεργαστούν για την επίλυση παζλ, αποκτώντας γνώσεις και πληροφορίες από άλλους. Τα καλά Δωμάτια Διαφυγής έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να επιλυθούν μόνα τους (για παράδειγμα χρειάζονται δύο άτομα σε διαφορετικούς χώρους για να λύσουν έναν κωδικό), έτσι ώστε οι παίκτες να πρέπει να επικοινωνούν και να συνεργάζονται για να λύσουν τα παζλ. 

Ευρηματικότητα  

Πολλά από τα προβλήματα και τα παζλ που καλούνται να λύσουν οι παίκτες στα Δωμάτια Διαφυγής απαιτούν από αυτούς να σκέφτονται διαφορετικά απ’ ότι συνήθως και να συνδυάζουν αντικείμενα και ιδέες με καινοτόμους τρόπους. Αυτός ο τύπος σκέψης είναι ένα σημαντικό υπόβαθρο για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

Επίλυση προβλημάτων

Τα Δωμάτια Διαφυγής παρουσιάζουν μια ποικιλία διαφορετικών τύπων παζλ, από κωδικούς, κωδικοποιημένα και παραδοσιακά παζλ, μέχρι και την εύρεση ή τον χειρισμό αντικειμένων και περίπλοκων ψηφιακών παζλ. Οι παίκτες καλούνται να λύσουν μια ποικιλία προβλημάτων, αποκτώντας δεξιότητες στο να εξετάσουν τα προβλήματα και να αναπτύξουν προσεγγίσεις για την επίλυσή τους. 

Ανθεκτικότητα και ευελιξία 

Οι παίκτες αναπτύσσουν ανθεκτικότητα και ευελιξία καθώς κάνουν πολλές προσπάθειες για να λύσουν τα παζλ με διαφορετικούς τρόπους. Επίσης αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα τους καθώς καλούνται να σκεφτούν διάφορες καινοτόμες λύσεις. 

Διαχείριση χρόνου

Ο χρόνος είναι επίσης μια πρόκληση. Μαζί με τη συνεργασία, η διαχείριση χρόνου μπορεί να προωθήσει τη συνολική διαχείριση των προσωπικών πόρων. 

Δεδομένου ότι όλες αυτές οι δεξιότητες επιτυγχάνονται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίμακα σε οποιοδήποτε Δωμάτιο Διαφυγής, αυτό που μπορεί να κάνει σχεδόν κάθε εκπαιδευτικό Δωμάτιο Διαφυγής είναι να αφιερώσει χρόνο στον καταληκτικό απολογισμό κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται μέσω μιας διαδικασίας αναλογισμού να συνειδητοποιήσουν τι έχουν επιτύχει και πώς έγιναν όλα αυτά. Αυτή η διαδικασία βοηθά στην ανάπτυξη ενός από τους πιο σημαντικούς τύπους δεξιοτήτων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα – τις μεταγνωστικές δεξιότητες.

Εκτός από αυτές τις εγκάρσιες δεξιότητες, τα Δωμάτια Διαφυγής προσφέρουν υψηλές δυνατότητες για την εισαγωγή μιας ειδικής μάθησης, σε αυτήν την περίπτωση το STEAM. Οι μηχανικές των Δωματίων Διαφυγής βασίζονται σε παζλ, εργασίες, κουίζ κλπ., οπότε είναι φυσικό να ενσωματωθούν αντικείμενα με περιεχόμενο στο παιχνίδι. Κάθε βήμα ενός Δωματίου Διαφυγής μπορεί να σχεδιαστεί για να τονώσει ή να ελέγξει συγκεκριμένες γνώσεις ή ικανότητες, καθιστώντας το ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης και για συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Δεξιότητες STEAM όπως στατιστική, επιχειρηματολογία και λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, που είναι τόσο επιθυμητές στην εκπαίδευση STEAM αλλά σχεδόν ανύπαρκτες σε μια παραδοσιακή τάξη STEAM, εφαρμόζονται συνεχώς από τους συμμετέχοντες καθώς συνεργάζονται να κάνουν τα παζλ και καλούνται να πάρουν μια σωστή απόφαση με βάση τα στατιστικά στοιχεία, τα επιχειρήματα και τα δεδομένα που συλλέγουν.

Συμπερασματικά, σχετικά με τη σημασία των εκπαιδευτικών στόχων και την απόκτηση δεξιοτήτων STEAM, η όλη ιδέα, η έννοια ενός εκπαιδευτικού Δωματίου Διαφυγής βασίζεται στη σύνδεση των ακαδημαϊκών αναγκών ενός μαθήματος με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Υλικά και Πηγές