Ηλεκτρονική Ενότητα

Κεφάλαιο Μάθημα
Εισαγωγή στην Ενότητα
60 λεπτά
Ο βασικός στόχος είναι να παρουσιάσουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με την Ενότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης προτού εξηγήσουμε το βασικό νόημα των Δωματίων Απόδρασης: το σκοπό της ενότητας, τις ομάδες-στόχους, την αποσαφήνιση του ECVET, τη δομή της ενότητας και τα στοιχεία της.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν το νοηματικό πλαίσιο του έργου «STEAMER» και το σκοπό της Ενότητας Ηλεκτρονικής Μάθησης
 • Γνωρίζουν την ομάδα-στόχο της ενότητας
 • Έχουν μια εικόνα για το τι είναι το ECVET
 • Εξοικειωθούν με τη δομή της ενότητας και τα στοιχεία της

Πλαίσιο του έργου STEAMER – Στόχος της ενότητας

Το έργο «STEAMER» ξεκινά από μια σημαντική εκτίμηση βασισμένη σε επίσημη έρευνα και ανάλυση: η τρέχουσα εκπαίδευση θετικών επιστημών και τεχνών έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για την ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία μας..


Σύμφωνα με τα αποτελέσμα του «PISA» (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών – 2018), το 22.2% των δεκαπεντάχρονων Ευρωπαίων παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στα Mαθηματικά και το 20.6% στην Eπιστήμη, κάτι που υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για βελτίωση.


κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης θετικών επιστημών και τεχνών, δημιουργώντας μια μεθοδολογία, εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα Δωματίων Απόδρασης, προσαρμοσμένα για τη σχολική εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες και τέχνες, απευθυνόμενα στους καθηγητές και τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να τους δοθεί πρόσβαση σε ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων διδασκαλίας αυτού του συγκεκριμένου θέματος και πιθανώς και άλλων.


Η μεθοδολογία θα βασιστεί στην Παιχνιδοκεντρική Μάθηση η οποία, σύμφωνα με μελέτες, βοηθά τους μαθητές να προσεγγίζουν τα σχολικά μαθήματα με ενθουσιασμό και αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, ξεκινώντας από τη φιλοσοφία του Δωματίου Απόδρασης και τη συσχέτισή του με πρακτικές εφαρμογές, αυτό το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις πτυχές ευρωπαϊκής κληρονομιάς των θετικών επιστημών και τεχνών και τα αξιόλογα επιστημονικά πρότυπα.

Η μεθοδολογία θα ενσωματώσει επίσης ενταξιακά στοιχεία για μειονεκτούντες μαθητές, ειδικά εκείνους με Ειδικές Διαταραχές Μάθησης (για παράδειγμα, δυσλεξία ή δυσαριθμησία). Οι επιδόσεις αυτών των μαθητών τείνουν να είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο στις θετικές επιστήμες και τέχνες, όχι λόγω έλλειψης ικανότητας, αλλά λόγω των δυσκολιών τους με ορισμένες πτυχές της επίσημης προσέγγισης στην εκπαίδευση (ειδικά στα μαθηματικά).

Ο σκοπός της ενότητας Ηλεκτρονικής Μάθησης είναι να:

 1. Διδάξει στους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πως να δημιουργήσουν ένα Δωμάτιο Απόδρασης «βήμα προς βήμα»
 2. Ενισχύσει της ψηφιακές δεξιότητες των καθηγητών ώστε να μπορούν να δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο από το μηδέν, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών και πολυμεσικών πηγών
 3. Συνυπολογίσει τους α) αρχάριους χρήστες και τους β) έμπειρους χρήστες

Ομάδα Στόχος

Η ομάδα-στόχος της Ενότητες Ηλεκτρονικής Μάθησης είναι οι καθηγητές.

Οι ψηφιακές ικανότητες του γενικού πληθυσμού είναι ανεπαρκείς. Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2017 από την Ευρωπαική Επιτροπή («Μια Ψηφιακή Ευρώπη απαιτεί Ψηφιακές Δεξιότητες»), μόνο το 56% των Ευρωπαίων ηλικίας 16 με 75 κατέχουν τουλάχιστον μια βασική ψηφιακή δεξιότητα, κάτι που ισχύει και για τους καθηγητές. Υπάρχουν πολλά έργα και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων, αλλά καινούργιες τεχνολογίες συνεχίζουν να εξαπλώνονται και το επίπεδο παραμένει ανεπαρκές. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, δεν απαιτείται η εκπαίδευση των καθηγητών στη γραφή κώδικα ή στον πλήρη σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων, αρκεί απλά η χρήση και η δημιουργία περιεχομένου με αυτά.

Σκοπεύουμε να εκπαιδεύσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο από το μηδέν, συμπεριλαμβανομένων όλων των ψηφιακών και πολυμέσων πόρων. Με βάση το περιεχόμενο της ενότητας και τις πρακτικές ασκήσεις μέσω φύλλων εργασίας, μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν δημιουργήσει μια πλήρη αίθουσα διαφυγής.

Διευκρινήσεις σχετικά με το ECVET

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αναφερόμενο συχνά με τα αρχικά «ECVET», είναι ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, αναγνώριση και (όπου είναι δυνατόν) συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών με σκοπό την απόκτηση προσόντων. Σύμφωνα με τη σύσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα εργαλεία και η μεθοδολογία «ECVET» περιλαμβάνουν μια περιγραφή των προσόντων αναφορικά με τις ενότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη διαδικασία μεταφοράς και απόκτησης των μονάδων και τον αριθμών των συνοδευτικών αρχείων όπως τα συμβόλαια κατάρτισης, τις αναφορές ονόματος και τους οδηγούς χρήσης. Το «ECVET» έχει σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον εθνικό νόμο, στο πλαίσιο της κινητικότητας για την απόκτηση πιστοποίησης.

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση («ECVET») είναι:

 • Να διευκολύνει τους ανθρώπους στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που σχετίζονται με την εργασία, που αποκτήθηκαν σε διαφορετικά συστήματα και χώρες, ώστε να μπορούν να προστεθούν στα επαγγελματικά τους προσόντα,
 • Να βελτιωθεί η συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη και των προσόντων που προσφέρουν,
 • να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η εμπιστοσύνη των εργοδοτών στο ότι το κάθε προσόν στο πλαίσιο της ΕΕΚ απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις.

Η ενότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης ανταποκρίνεται σε 1 μονάδα ECVET => 25 εκπαιδευτικές ώρες

Επεξήγηση της δομής της Ενότητας και των στοιχείων της


Η Ενότητα αποτελείται από έξι κεφάλαια και τα κεφάλαια υποδιαιρούνται σε μαθήματα. Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει πολλαπλά μαθήματα. Ο αριθμός των μαθημάτων είναι 25.

Τα κεφάλαια είναι:

 1. Εισαγωγή στην Ενότητα
  Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει γενικές πληροφορίες σχετικά με την Ενότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης προτού επεξηγήσει τη βασική ιδέα των Δωματίων Απόδρασης: ο στόχος της ενότητας, οι ομάδες-στόχοι, η αποσαφήνιση του ECVET, η δομή της ενότητας και τα στοιχεία της.
 2. Ορίζοντας τις ανάγκες των συμμετεχόντων
  Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει το πως οι ανάγκες των συμμετεχόντων μπορούν να οριστούν αναφορικά με την ηλικία τους, το υπόβαθρό τους και τις μαθησιακές τους ιδιαιτερότητες, πως ο χρόνος και η δυσκολία μπορούν να διεκπεραιωθούν και ποιος πρέπει να είναι ο τρόπος παιχνιδιού.
 3. Θέτοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους του Δωματίου Απόδρασής σας
  The unit includes the importance of educational objectives and outcomes, ensuring the acquisition of STEM skills, preparing the briefing and de-briefing processes,Αυτό το κεφάλαιο εμπεριέχει τη σημασία των εκπαιδευτικών στόχων και αποτελεσμάτων, εξασφαλίζοντας την απόκτηση δεξιοτήτων στις θετικές επιστήμες και τέχνες, προετοιμάζοντας τη διαδικασία ενημέρωσης και απολογισμού, προετοιμάζοντας το συντονιστή του παιχνιδιού και τη δοκιμή και αξιολόγηση.
 4. Σχεδιάζοντας το θέμα και το αφηγηματικό πλαίσιο
  The unit presents theoretical aspects of theme and narative creation. It focuses Η ενότητα παρουσιάζει τις θεωρητικές πτυχές του θέματος και της αφηγηματικής δημιουργίας. Επικεντρώνεται στη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως θέμα. Παρέχονται επίσης συμβουλές για ένα σωστό θέμα και αφηγηματικό πλαίσιο και διαδικτυακά εργαλεία.
 5. Σχεδιάζοντας τους γρίφους
  Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τα στοιχεία ενός γρίφου και τις ενδείξεις. Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα είδη των γρίφων – νοητικούς (κλειδαριές, κωδικού, γραμμένα στοιχεία, μοτίβα) και σωματικούς. Παρέχονται επίσης συμβουλές για το σχεδιασμό των γρίφων και την προσαρμογή των γρίφων για ενταξιακή μάθηση.
 6. Σχεδιάζοντας τον εξοπλισμό και την ατμόσφαιρα
  The unit explain how to create props – red herrings, physical props, technical props (videos, basic AR, basic VR). It also provides informatioΑυτό το κεφάλαιο εξηγεί πως να δημιουργήσετε σκηνικά αντικείμενα – στοιχεία αντιπερισπασμού, χειροπιαστά σκηνικά αντικείμενα, ψηφιακά σκηνικά αντικείμενα (βίντεο, βασική επαυξημένη πραγματικότητα, βασική εικονική πραγματικότητα). Παρέχει επίσης πληροφορίες για το πως να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα – μουσική, ατμοσφαιρικοί και περιβαλλοντικοί ήχοι.

Σύντομη σύνοψη του περιεχομένου των μαθημάτων

Τα μαθήματα ανταποκρίνονται σε 1 διδακτική ώρα. Το κάθε μάθημα δομείται με τον παρακάτω τρόπο

 • Τίτλος του Μαθήματος
 • Διάρκεια
 • Γενικός Σκοπός – Στόχος
 • Οδηγίες (Διαδικασία βήμα προς βήμα)
 • Υλικό και Πηγές
  • Γραφική αναπαράσταση δεδομένων –περιγράφοντας με οπτικό τρόπο κάτι σημαντικό

  • Διαδραστική παρουσίαση – συνοψίζοντας το μάθημα/ προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο

 • Μέσα και Τεχνικές
 • Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα και Ικανότητες
 • Απολογισμός και Κουίζ/Ερωτήσεις για Αυτο-αξιολόγηση/strong>

 • Βίντεο αυτοδιδασκαλίας και συνδέσμους για φύλλα εργασίας και ασκήσεις

Υλικά και Πηγές